Stanovy zapsaného spolku Ranč Úsobrno z.s.

Čl. 1

Název,  a sídlo

Ranč Úsobrno, z.s. se sídlem Úsobrno 78, 679 39 Úsobrno. 

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým zapsaným spolkem, vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva, v němž se spolčili zastánci a ochránci přírody a životního prostředí, a milovníci chovu koní a chovu hospodářských zvířat.

            Čl.3    

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

• Pomoc při ochraně přírody a krajiny,

• Seznámení osob, zejména dětí se životem a chovem domácích zvířat a koní, spojeného s výukou života v souladu s přírodou,

• Svou činností pomáhat při výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany přírody a krajiny,

• Organizace setkání osob se zájmem v oblastech ochrany přírody a krajiny, přirozeného chovu koní a zvířat, komunikace se zvířaty a života v souladu s přírodou.

•  Přispívání k ochraně životního prostředí

 

 

           

Čl.4

Formy činnosti spolku

1.      Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:

 

 

 1.  spolupráce s odbornými institucemi
 2. spolupráce s orgány životního prostředí a jinými vhodnými subjekty
 3. spolupráce se školami, DDM, SVČ a sociálními institucemi
 4. vzdělávací a propagační
 5. soustřeďování a poskytování informací
 6.  organizování občanských akcí
 7. světová činnost
 8. vytvoření kontaktního zoo koutku jako ukázku chovu různých druhů zvířat spolu
 9. pořádání setkání, výprav, výletů a naučných vycházek

 

2.      K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a. Chov zvířat a jejich výcvik (s vyjímkou živočišné výroby)  - tato obsahuje  kanisteterapii, hypoterapii, agrotusristiku

b. Pronájem a půjčování věcí movitých 

c.  Mimoškolní výchova a vzdělání 

d. Velkoobchod a maloobchod

e.  Ubytovací služby

f.  Hostinská činnost

g. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

3.      Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl.5

Členství ve spolku

 

 

 • Členem spolku se může stát osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Nezletilí se mohou stát pouze členy spolku s poradním hlasem, a to jen s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce.
 • Zřizují se dva druhy členství. Řádné  členství a členství pouze s poradním hlasem. Členové Rady spolku (nejvyšší orgán)  jsou řádní členové, dále jsou řádní členové ti, o nichž na základě jejich výslovné žádosti  o řádné členství tak rozhodne Rada spolku, ostatní jsou členové pouze s poradním hlasem.
 • Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat – jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, e-mailovou adresu či telefonní číslo žadatele, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis.
 • Rada spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po dni padání přihlášky.
 • Zakládajícím členem je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.
 • Člen spolku má právo zejména:
 1. Účastnit se činnosti spolku
 2. Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 3. Člen spolku je povinen zejména:

                                               Dodržovat stanovy spolku

.                                              Hájit zájmy spolku

                                               Sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášc

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodu nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. Členství zaniká až po vypořádání všech závazků vůči spolku. Členství podléhá dědictví.

Čl.7

Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada spolku, který je volen na dobu neurčitou a schází se nejméně jednou ročně, aby

 

a)      schválila stanovy spolku, případné změny stanov,

b)      zvolila předsedu spolku,

c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,  

d)     určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)      stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet spolku na příští období,

g)      rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně

Zasedání Rady spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopný je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. Není-li zasedání Rady schopno se usnášet, svolá předseda spolku náhradní zasedání co nejdříve ode dne původního konání, toto opakované zasedání je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

Zasedání Rady spolku bude svoláno i v případě, že třetina jeho členů podá ke svolání podnět.

Z každého zasedání Rady bude pořízen zápis.

               2. Předseda je výkonným orgánem spolku.

-          Na pozici předsedy může kandidovat pouze řádný člen, (člen rady), svou kandidaturu ohlásí elektronickou formou stávajícímu předsedovi v období od ohlášení termínu schůze, na níž bude předseda zvolen, do období jednoho týdne před termínem této schůze.  Členové Rady musí být informování o svolání schůze minimálně 30 kalendářních dnů, před datem jejího konání.

-          Předseda je volen tajnou volbou Rady na období pěti let. Stává se jím kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Pakliže na pozici předsedy kandidují méně než tři kandidáti nebo pokud kterýkoliv z kandidátů v prvním kole voleb získá nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen předsedou v prvním kole. Pakliže na funkci předsedy kandidují tři nebo více kandidátů a zároveň žádný z nich nezíská v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, bude předseda zvolen v druhém kole, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Druhé kolo voleb rozhodne také v případě, že první kolo voleb skončí nerozhodně. Také v tomto případě do druhého kola postoupí jen dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, případně všichni kandidáti s nejvyšším shodným počtem hlasů. Pakliže proběhne druhé kolo voleb a skončí nerozhodně, jmenuje jednoho z kandidátů z druhého kola voleb dosavadní předseda.

-          Povinností předsedy je nejméně měsíc před ukončením svého funkčního období všem členům rady elektronickou formou oznámit datum a místo schůze, kde proběhne volba nového předsedy.

-          V případě odvolání předsedy, jeho odstoupení nebo úmrtí zvolí Rada jednoho ze svých členů, který v přípravě a organizaci voleb předsedu zastoupí a neprodleně vyhlásí volby v termínu do jednoho měsíce ode dne, kdy byl jejich uspořádáním pověřen. V takovém případě informuje všechny členy spolku, a to ve stejném termínu.

-          Po dobu, kdy spolek nemá předsedu, nebo v případě, že na pozici předsedy žádný člen nekandiduje, spravuje spolek provizorně Rada a jí  zvolení zástupci. O této situaci, včetně podrobností o dočasném přerozdělení povinností a práv předsedy musí Rada neprodleně informovat všechny členy spolku.

Čl. 8

Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho předseda, případně předsedou zmocněný člen spolku. Zmocnění může být uděleno elektronickou formou a stejnou formou musí být o jeho udělení být zpraveni všichni členové rady.

Čl. 9

Statutární orgán spolku

Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku.

Čl. 10

Hospodaření spolku

1.                   Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.

2.                  Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady dle obchodního zákoníku.

3.                  V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osoběs příbuzným předmětem činnosti nebo rozdělen mezi zakládající členy spolku

Čl.11

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 17.2.2016

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.